Lógó na Meithle-page-001

Ár bPlean / Our Plan

I ndiaidh tréimhse ullmhúcháin a mhair dhá bhliain, cuireadh Plean Teanga do Limistéar Pleanála Teanga Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir faoi bhráid Údarás na Gaeltachta ar an 16 Nollaig 2016. Is iad na comhairleoirí pleanála teanga i gcomhar le Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt a chur an plean le chéile, le tacaíocht ón Cheanneagraíocht, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, agus le hionchur láidir ó phobal an limistéir. Tá sé de sprioc ag an phlean an Ghaeilge a láidriú mar theanga phobail sa cheantar.

After a preparation period of two years, the Language Plan for the Language Planning Area of Gaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste and Loch an Iúir was submitted to Údarás na Gaeltachta on the 16 December. The plan was drafted by the language planning consultants in conjunction with Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt, with the support of the Lead Agency, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, and with a large input from the local community. The aim of the plan is to strengthen Irish as a community language in the area.

Is féidir cóip den Phlean Teanga a íoslódáil anseo.

A copy of the Language Plan is available to download here.

Míle buíochas d’achan duine a ghlac páirt sa phróiseas seo ón tús agus a chuidigh linn an plean a chur le chéile.

Many thanks to everyone who took part in this process from the outset and who helped us produce the plan.

Coiste
Baill de Mheitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt